Oblicza Filozofii
Wykłady
sean-robertson-nNEQpPZF8Ko-unsplash

Wykłady otwarte

Instytut Filozofii wraz z funkcjonującym przy nim zielonogórskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego od 1998 roku organizuje cykliczne wykłady otwarte w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego.

Ponad dwudziestoletnia tradycja otwartych wykładów organizowanych przez Instytut Filozofii UZ sprawia, że spotkania te cieszą dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno środowiska naukowego jak i mieszkańców Zielonej Góry.

Prelegentami konwersatorium byli zarówno przedstawiciele badaczy z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych pracujących na Uniwersytecie Zielonogórskim jak i liczni zaproszeni goście z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Wykłady są organizowane w ramach cyklów tematycznych, obejmujących czasowo zazwyczaj semestr lub cały rok akademicki.

W projekcie zostaną zorganizowane trzy cykle wykładów, obejmujące następujące bloki tematyczne:

(W każdym bloku tematycznym odbędzie się 8 wykładów.)

Filozofia wobec problemu tożsamości

Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany "Filozofia wobec problemu tożsamości" ma na celu ukazanie roli badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych, historycznych i kulturoznawczych, w refleksji nad kategorią tożsamości narodowej, źródeł kultury i wartości spajających wspólnotę narodową.

Zostaną zaprezentowane prelekcje na tematy przybliżające znaczenie i sens pojęcia tożsamości, narodu, wspólnoty, patriotyzmu zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym. Zaproszeni prelegenci będą reprezentowali różne dziedziny humanistyki i nauk społecznych: filozofię, historię, literaturoznawstwo, psychologię.

Filozofia w poszukiwaniu źródeł tożsamości lokalnej

Drugi blok tematyczny, zatytułowany "Filozofia w poszukiwaniu źródeł tożsamości lokalnej" skupiać się będzie wokół zagadnień związanych z badaniami prowadzonymi w ramach dziedzin humanistycznych poświęconych problemowi tożsamości lokalnej, w odniesieniu do mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego.

Problematyka wykładów będzie przybliżać wyniki badań przedstawicieli różnych dziedzin nauki zainteresowanych miejscową kulturą materialną i duchową, począwszy od zagadnienia lokalności, poprzez historyczne aspekty tożsamości mieszkańców tzw. ziem odzyskanych, po współczesne zjawiska związane z poszukiwaniem nowych fundamentów tożsamości.

Filozofia w jej zastosowaniach

Trzeci blok tematyczny, zatytułowany "Filozofia w jej zastosowaniach" ma za zadanie podkreślenie wagi i roli badań humanistycznych dla rozwoju praktyk społecznych, sprzyjających formowaniu i utrwalaniu fundamentów postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich, zarówno w aspekcie ogólnonarodowym jak i lokalnym.

Poszczególne prelekcje będą przybliżały konkretne przykłady zastosowań badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych, w dziedzinach praktycznych, związanych z edukacją, polityką, biznesem, coachingiem i doradztwem, a także specyficznymi dziedzinami związanymi z lokalną kulturą, takimi jak winiarstwo.